ul. Poznańska 21
11-400 Kętrzyn

Kryta pływalnia

 

003

 


 

cennik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

REGULAMIN PŁYWALNI

Regulamin Pływalni Powiatowego Centrum Sportu Turystyki
i Rekreacji w Kętrzynie

 

Przepisy Ogólne

1. Pływalnia położona jest przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie

2. Pływalnia czynna jest codziennie:

-od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-21:00

-w sobotę i niedzielę w godz. 10:00-2000

-w święta państwowe nieczynne

3. Przed korzystaniem z pływalni należy zapoznać się z regulaminem. Zakup biletu lub karnetu   oznacza akceptację postanowień regulaminu.

4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pływalni bez zwrotu kosztów.

5. Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowemu podporządkowaniu się poleceniom i nakazom obsługi oraz ratowników dyżurnych.

6. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką osób pełnoletnich.

8. W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju, w razie potrzeby należy głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

9. W celu pobytu na pływalni, należy wykupić bilet lub karnet.

 

Zasady korzystania z hali basenowej

10. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na zastępcze (czyste klapki, drewniaki) oraz pozostawienie okrycia zewnętrznego w szatni.

11. Korzystanie z niecki basenowej może się odbywać tylko w obecności ratowników zatrudnionych przez pływalnię. Ratownicy noszą jednakowy strój koloru czerwonego z napisem „ratownik”.

12. Każdego korzystającego z niecki basenowej obowiązuje dokładne umycie ciała pod natryskiem.

13. Każdego korzystającego z niecki basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego a osoby posiadające długie włosy powinny mieć je spięte, zaleca się używanie czepków kąpielowych.

14. Zabrania się używania do kąpieli strojów wełnianych, frotte oraz spodenek gimnastycznych.

15. Dzieci do lat 3 obowiązują pielucho-majtki.

16. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla osób nieumiejących pływać.

17. Na torach basenu obowiązuje ruch prawostronny. Dopuszcza się pływanie w poprzek basenu.

18. W niecce basenu może przebywać jednocześnie max. 30 osób.

19. Na sygnał dźwiękowy (gwizdek) lub polecenie ratownika korzystający z niecki winni natychmiast wyjść z wody i podporządkować się poleceniom ratowników dyżurujących lub obsługi.

20. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

21. Telefon alarmowy znajduje się na portierni basenowej.

22. Numery telefonów alarmowych:

Pogotowie ratunkowe: 999

Państwowa Straż Pożarna: 998

Policja: 997

23. Naukę i doskonalenie pływania prowadzą instruktorzy posiadający zgodę Dyrekcji.

 

Zakazy obowiązujące na pływalni i hali basenowej

24. Zabrania się przebywania na pływalni osób obcych i niezatrudnionych po godzinach działalności pływalni.

25. Zabrania się przebywania na pływalni osobom po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

26. Zabrania się korzystania z basenu osobom z chorobami skóry, otwartymi lub trudno gojącymi się ranami, chorobami zakaźnymi, trudnościami w oddychaniu, o braku higieny osobistej.

27. Zabrania się korzystania z niecki basenowej bez nadzoru ratowników zatrudnionych przez PCSTiR, oraz opiekuna, nauczyciela, instruktora, trenera dla grupy zorganizowanej.

28. Zabrania się korzystającym z basenu:

·         wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika,

·         biegać, popychać, skakać do wody z obrzeża basenu,

·         krzyczeć i hałasować,

·         chwytać i przytapiać uczestników kąpieli i zajęć,

·         kąpieli nago, również pod prysznicami,

·         siadać i wychodzić z basenu po liniach oddzielających tory,

·         załatwiać potrzeby fizjologiczne do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

·         jeść, pić, żuć gumę w trakcie korzystania z kąpieli,

·         używać wulgarnych słów,

·         zaśmiecać teren pływalni,

·         używać ostrych lub szklanych przedmiotów, np. pojemników ze środkami kosmetycznymi.

29. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenowa w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.

30. Zabrania się do przebywania na hali basenowej w odzieży wierzchniej.

31. Zabrania się spożywania posiłków.

32. W obiekcie krytej pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

33. Zabrania się wnoszenia, picia i sprzedaży napojów alkoholowych w obiekcie krytej pływalni.

34. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, wózków, sanek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obrębie pływalni.

35. Zabrania się jeżdżenia po terenie i otoczeniu pływalni na łyżworolkach, deskorolkach i wrotkach.

 

Obowiązki uczestników zajęć grupowych

36. Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

37. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest zobowiązany do zapoznania i przestrzegania przez grupę regulaminu pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia do momentu opuszczenia pływalni.

38. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo grupy w pomieszczeniach pływalni.

39. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia zgłaszają rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi, który przedstawia instruktaż korzystania z basenu.

40. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie, opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed zajęciami i po nich. W przypadku niezgodności zgłasza ten fakt dyżurnemu ratownikowi.

41. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do noszenia stroju sportowego, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody.

42. Za bezpieczeństwo na hali basenowej osób uczestniczących w zajęciach grupy odpowiedzialność ponoszą opiekun lub prowadzący zajęcia i dyżurujący ratownicy.

43. Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowej uczestników zajęć wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi.

44. W czasie zajęć nauki pływania na jednego instruktora pływania może przypadać maksymalnie 15 uczestników.

 

Odpowiedzialność

45. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

46. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, opiekun grupy, a na hali basenowej również dyżurni ratownicy.

47. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami równowagi oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu.

48. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia korzystają z pływalni na własna odpowiedzialność, a za skutki zdrowotne kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

49. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia pływalni i zanieczyszczające wodę ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

50. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

51. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

52. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki  spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

53. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności za rzeczy wartościowe lub dokumenty, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.

54. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.

55. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu pływalni, o których powiadomiła klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy, w kasie oraz na drzwiach wejściowych pływalni.

56. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.

 

Przepisy końcowe

57. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.

58. Osoba, która zniszczy sprzęt basenowy, zostanie obciążona opłatą karną.

59. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa do korzystania z pływalni.

60. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do rezerwacji lub wyłączenia określonych obszarów pływalni z użytkowania, co nie stanowi podstawy do obniżenia ceny lub zwrotu zapłaty za usługę.

61. Za usługi oferowane na pływalni pobierana jest opłata według obowiązującego cennika.

62. Skargi i wnioski można składać U Dyrektora PSCTiR od poniedziałku do piątku w godz. od 9-14 lub w kasie pływalni.

63. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje na czas nieokreślony.