ul. Poznańska 21
11-400 Kętrzyn

Hala sportowa

Hala sportowa do rozgrywek w gry zespołowe (koszykówka, siatkówka, halowa piłka nożna) i organizacyjnych zajęć z innych dyscyplin sportowych (zapasy, tenis).

002

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W KĘTRZYNIE

REGULAMIN HALI

 1. Hala sportowa Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21 jest własnością Powiatu Kętrzyńskiego i znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie.
 2. Hala jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 21.00, w soboty, niedziele i święta zgodnie z harmonogramem Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.
 5. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem  Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie.
 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie korzystania z hali. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 1. Rezerwacji hali można dokonać na portierni Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie  osobiście bądź telefonicznie (nr tel. 885 512 005).
 2. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu, mogą być usunięte z hali bądź nie wpuszczone na halę przez obsługę.
 3. W hali obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia napojów alkoholowych oraz stosowania środków odurzających.
 4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z hali jedynie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Z hali nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest:
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się na  wyposażeniu hali,
 • posiadanie stroju sportowego, w szczególności odpowiedniego obuwia.
 1. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 2. Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z hali.
 3. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu hali i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa  korzystania z hali – Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie  nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Reklamacje, skargi i wnioski można składać  u Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie  , ul. Poznańska 21, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 Dyrektor
Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Kętrzynie